Ogłoszenie o pracę

Szukamy właśnie Pana!

Aktualne oferty pracy

Proszę spojrzeć na nasze aktualne zaproszenia do składania ofert:

Nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają? W takim razie czekamy na Państwa niezamówioną aplikację.


Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez gminę Rüdersdorf bei Berlin

Zgodnie z art. 12-21 i 34 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Niniejsza ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez gminę Rüdersdorf bei Berlin zawiera informacje, które należy podać w odniesieniu do konkretnych czynności przetwarzania danych wnioskodawców i pracowników osób odpowiedzialnych.

 • 1 Dane kontaktowe

  1.1 Wyznaczone biuro
  Dane osobowe są przetwarzane w tym celu przez następujące wyznaczone biuro w ramach urzędu. Są Państwo odpowiedzialni za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO:

  Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
  Abteilung 3 - Personal
  Hans-Striegelski-Straße 5
  15562 Rüdersdorf bei Berlin
  Tel.: 033638 / 85-326
  E-Mail: buergermeisterin@ruedersdorf.de

  1.2 Wyznaczony organ
  Do celów przetwarzania dane osobowe są przetwarzane przez wyznaczony organ w ramach organu, któremu powierzono zadanie. Dane kontaktowe wyznaczonego organu można znaleźć w odpowiednich informacjach uzupełniających dotyczących przetwarzania danych.

  1.3 Inspektor ochrony danych
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO:

  Gmina Rüdersdorf bei Berlin
  Inspektor ochrony danych
  Hans-Striegelski-Straße 5
  15562 Rüdersdorf bei Berlin

  Telefon: 033638 / 85-333
  E-mail: datenschutz@ruedersdorf.de

 • 2 Cel i podstawa prawna

  Dane są przetwarzane w następującym celu:
  Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników w kontekście nawiązania, realizacji, rozwiązania lub obsługi stosunku pracy oraz w celu wdrożenia środków wewnętrznych, planistycznych, organizacyjnych, kadrowych, socjalnych lub budżetowych i księgowych, w szczególności w celu planowania i rozmieszczenia personelu oraz w celu wykonywania lub wypełniania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, układu zbiorowego lub umowy o świadczenie usług.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  § 26 ustawy o ochronie danych osobowych w Brandenburgii (BbgDSG) w związku z §§ 94-101 ustawy o służbie cywilnej w Brandenburgii (LBG).

 • 3 Gromadzenie danych od osób trzecich

  Zasadniczo administrator gromadzi dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach administrator zbiera dane od osób trzecich, osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana zgodnie z postanowieniami art. 14 RODO, w tym o źródle.

 • 4 Obowiązek podania danych osobowych nie jest możliwy.

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z następujących przepisów:
  § 26 ustawy o ochronie danych osobowych w Brandenburgii (Brandenburska ustawa o ochronie danych osobowych - BbgDSG) oraz przepisów pokrewnych dotyczących nawiązania, realizacji, rozwiązania lub obsługi stosunku pracy wynikających z ustaw, układów zbiorowych pracy lub umów o świadczenie usług.

  Konsekwencje niepodania danych osobowych:
  Nawiązanie, realizacja, rozwiązanie lub obsługa stosunku pracy nie są możliwe.

 • 5 Transfer danych

  Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe oraz odbiorcy lub kategorie odbiorców, w tym informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich, nie są przekazywane.

  Dane są przekazywane następującym stronom trzecim:

  • Brandenburski Miejski Związek Emerytalny (KVBbg)
  • Pracownicze kasy chorych i instytucje ubezpieczeń społecznych
  • Unfallkasse Brandenburg/Feuerwehrkrankenkasse Brandenburg lub Ubezpieczenie Społeczne dla Rolnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa (SVLFG)
 • 6 Okresy przechowywania

  Administrator będzie przechowywał dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu określonego w punkcie 2 lub tak długo, jak wymagają tego ustawowe okresy przechowywania.

  Dane zostaną usunięte natychmiast po zrealizowaniu celu (punkt 2):
  Dane osobowe zebrane przed nawiązaniem stosunku pracy zostaną usunięte natychmiast po ustaleniu, że stosunek pracy nie zostanie nawiązany.

  Dane zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowegoobowiązku przechowywania:
  Po zakończeniu stosunku pracy dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z § 26 ust. 6 BbgDSG, jeśli dane te nie będą już potrzebne po upływie ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia (okres: zwykle 30 lat).

 • 7 Prawa osób, których dane dotyczą

  O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa osoby, której dane dotyczą, których (z wyjątkiem punktu 7.5) należy dochodzić odpowiednio w organie wymienionym w punkcie 1.2 lub, jeśli nie jest on znany, w organie wymienionym w punkcie 1.3.

  7.1 Informacje, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie
  Oprócz niniejszych informacji ogólnych i informacji uzupełniających o czynnościach przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO,
  a) każda osoba, której dane dotyczą, ma indywidualne prawo do informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w szczególności o treści i indywidualnych szczegółach dotyczących punktów 2-7 niniejszych informacji ogólnych,
  b) zgodnie z art. 16 RODO, prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 16 RODO, prawo do żądania od administratora sprostowania niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 17 RODO oraz
  d) na warunkach określonych w art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

  7.2 Sprzeciw
  Osoba, której dane dotyczą, może, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu wykonania zadań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.

  7.3 Przenoszenie danych
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo zażądać, aby jej dane zostały dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  7.4 Prawo do wycofania zgody
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o prawie do wycofania zgody i sposobie, w jaki można to zrobić.

  7.5 Prawo do złożenia skargi
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do następującego organu:
  Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg
  Stahnsdorfer Damm 77
  14532 Kleinmachnow

  Telefon: (033203) 356-0, Fax: (033203) 356-49
  Email: poststelle@lda.brandenburg.de
  Internet: www.lda.brandenburg.de

 • 8 Powiadomienia w przypadku naruszenia ochrony danych

  Rüdersdorf koło Berlina
  Hans-Striegelski-Straße 5
  15562 Rüdersdorf koło Berlina

  +49 (0)33638 85-0
  +49 (0)33638 2602